Algemene voorwaarden

Overzicht.

1. Deze website wordt gerund door ‘by Myl’, gevestigd te Hoorn, KvK-nummer 89573706.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als gebruiker .

3. Door mijn site te bezoeken en/of iets van mij te kopen, maak je gebruik van mijn ‘dienst’ en ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Artikel 1. Voorwaarden en algemene bepalingen

1. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, verklaar je dat je meerderjarig bent of dat je als minderjarige toestemming hebt gehad van een meerderjarige om een bestelling te plaatsen.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, overeenkomsten en levering van goederen door of namens ‘by Myl’ waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. De laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden is van toepassing.

4. Ik behoud mij het recht voor onze dienstverlening om wat voor reden ook en op welk moment ook te weigeren aan wie dan ook.

5. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, mogen mijn producten niet worden gedupliceerd, gekopieerd of worden doorverkocht. Bij inbreuk komt ‘by Myl’ een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2. Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie.

1. ‘by Myl’ is niet verantwoordelijk indien informatie op deze site onjuist, onvolledig of achterhaald is. Het materiaal op deze site wordt uitsluitend als algemene informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor beslissingen, zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, volledigere of recentere informatiebronnen. Als je vertrouwt op het materiaal op deze site, doe je dat op eigen risico.

2. De gebruiker is zich bewust van het feit dat er kleine kleurverschillen kunnen zijn tussen de afgebeelde producten en het eindresultaat. ‘by Myl’ kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. De eventuele kleurverschillen geven geen recht tot annuleren, het retourneren van de bestelling of het terugbetalen van het artikel.

3. Deze site kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn naar hun aard niet actueel en worden enkel als referentie meegedeeld. Ik behoud mij het recht voor de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar ik ben er niet toe verplicht informatie op mijn site bij te werken. Je stemt ermee in dat je er verantwoordelijk voor bent wijzigingen van deze site na te gaan.

Artikel 3. Aanbod

1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

2. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Producten worden echter met de hand gemaakt, waardoor kleine afwijkingen plaats kunnen vinden.

3. ‘by Myl’ kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de gebruiker redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een aanbod of gedane bestelling vervalt zonder betaling na 10 dagen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4. Prijzen

1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten.

2. De prijzen van mijn producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit geldt niet op al geplaatste bestellingen.

3. Betalingen vinden plaats op het moment dat een aanbod is aanvaard door de gebruiker. De bestelling wordt pas in behandeling genomen als het volledige bedrag is betaald. Dan gaat ook de levertijd in.

4. Betalingen dienen te worden voldaan binnen 10 dagen. Wanneer de betaling, ook na één herinnering, niet tijdig is voldaan, zal de bestelling worden verwijderd.

5. Betalingen kunnen worden voldaan d.m.v. bankoverschrijving of Tikkie. Indien er een factuur gewenst wordt, is dit mogelijk. Dit wordt niet standaard gemaakt.

Artikel 5 Informatieverstrekking gebruiker

1. Gebruiker stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan ‘by Myl’.

2. Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens. ‘by Myl’ zal de gegevens vertrouwelijk behandelen. Zie hiervoor de privacyverklaring.

Artikel 6 Herroepingsrecht

1. De artikelen van ’by Myl’ worden op maat en naar wens gemaakt. De artikelen zijn om deze reden dan ook uitgezonderd van het herroepingsrecht.

2. De gebruiker is wel gerechtigd de bestelling binnen 3 werkdagen na bevestiging van de bestelling te annuleren. Bij gemaakte kosten door ‘by Myl’, zal dit in mindering worden gebracht op het terug te betalen bedrag. Annulering na 3 werkdagen resulteert in volledige betaling van het bedrag, geen restitutie tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7 Levering en bezorging

1. Als verzendadres geldt het adres dat de gebruiker heeft opgegeven. ‘by Myl’ is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

2.Als transportbedrijf kan binnen Nederland gekozen worden uit PostNL en DHL. Voor België kan er gekozen worden uit DHL en Homerr.

3. Verzending is op eigen risico. ‘by Myl’ kan niet aansprakelijk worden gehouden voor beschadiging en/of verlies tijdens verzending. Voor extra zekerheid kan er gekozen worden voor verzekerd verzenden bij de verzendmaatschappij. Maar ook dit geeft geen garantie.

4. ‘by Myl’ levert standaard in Nederland en België. Levering in andere landen is in overleg.

5. Ophalen van een bestelling kan, na het maken van een afspraak, aan huis in Hoorn.

6. ‘by Myl’ streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 3 weken te verzenden, tenzij een andere termijn is afgesproken. 

Artikel 8. Reacties, feedback en andere inzendingen van gebruikers.

1. Als je op mijn verzoek iets instuurt (bijvoorbeeld in het kader van een wedstrijd) of uit eigen beweging creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, foto’s, recensies of andere materialen stuurt, ben ik er niet toe verplicht (1) welke reactie dan ook vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor welke reactie dan ook; of (3) welke reactie dan ook te beantwoorden. Je gaat er mee akkoord dat alles wat ingezonden wordt gebruikt mag worden op www.bymyl.nl en/of de pagina van ‘by Myl’ op Facebook en Instagram tenzij gebruiker nadrukkelijk aangeeft dat dit niet gewenst is. 

2. Zonder dat ik daartoe verplicht ben, kan ik overgaan tot het controleren, bewerken of verwijderen van content waarvan ik naar eigen inzicht vind dat die onrechtmatig, beledigend, bedreigend, kwaadsprekend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins afkeurenswaardig is of inbreuk maakt op deze Algemene Voorwaarden of op de intellectuele eigendomsrechten van enige partij.

3. Je gaat ermee akkoord geen reacties te plaatsen die afbreuk doen aan de rechten van derden, waaronder auteursrechten, merkrechten, het recht op privacy, persoonlijkheidsrechten of andere subjectieve of vermogensrechten.

4. Je gaat er verder mee akkoord geen reacties te plaatsen die lasterlijk of anderszins onrechtmatig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of die computervirussen of andere malware bevatten die de werking van de Dienst of enige gerelateerde website kunnen aantasten.

5. Je mag geen valse e-mailadressen gebruiken of je voordoen als iemand anders, of mijn partij of externe partijen anderszins misleiden wat betreft de bron van enige reactie. Je bent zelf als enige verantwoordelijk voor alle reacties die je plaatst en voor de nauwkeurigheid ervan.

6. Ik aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor reacties die door jou of enige externe partij worden geplaatst.


Artikel 9. Aansprakelijkheid schade

1. ‘by Myl’ is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst.

2. ‘by Myl’ is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens gebruiker verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Het gebruik van een slaaptunnel en/of een verzwaringsproduct is op eigen risico. ‘by Myl’  adviseert bij gebruik advies in te winnen bij een ergo- of fysiotherapeut.

4. ‘by Myl’  is niet aansprakelijk voor het ontstaan van allergische reacties bij gebruiker.

5. ‘by Myl’  is niet aansprakelijk voor schade en/of het stukgaan van het product indien hier niet zorgvuldig mee om wordt gegaan.

6. ‘by Myl’  raadt tevens af de producten te gebruiken voor kinderen jonger dan 2 jaar en kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer tegen dit advies in wordt gehandeld.

7. Alle artikelen die worden gebruikt door kinderen, dienen gebruikt te worden onder toezicht van een volwassene. ‘by Myl’ is niet aansprakelijk voor enig soort letsel ontstaan door mijn producten. 

Artikel 10. Aanbiedingen en acties.

1. ‘by Myl’ biedt geregeld aanbiedingen en acties aan. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is ‘by Myl’ niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.

2. Aangeboden acties zijn alleen van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. ‘by Myl’ bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt ‘by Myl’ het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 11. Klachten

1. Gebruiker is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde producten binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken aan ‘by Myl’.

2. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de consument vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Delen mag. Graag zelfs.